Tuesday, 30/11/2021 - 16:18|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LAN MẪU - LỤC NAM - BẮC GIANG

Quyết định phê duyệt Danh mục xuất bản phẩm tham khảo Sử dụng trong trường Tiểu học Lan Mẫu năm học 2021-2022

Quyết định phê duyệt Danh mục xuất bản phẩm tham khảo  Sử dụng trong trường Tiểu học Lan Mẫu năm học 2021-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

                                                              

       

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục xuất bản phẩm tham khảo

Sử dụng trong Trường Tiểu học Lan Mẫu năm học 2021-2022

                          

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LAN MẪU

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT- BGD&ĐT ngày 04/9/2020 “Thông tư ban hành Điều lệ Trường tiểu học” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Thông tư 21/2014/TT-BGD&ĐT ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo “Thông tư quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông và giáo dục Thường xuyên”;

Cưn cứ công văn số 109/PGD&ĐT-GDTH ngày 16/4/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Nam “Về việc hướng dẫn lựa chọn, quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong trường tiểu học” (Kèm theo Bảng danh mục tài liệu);

          Căn cứ kết quả lựa chọn danh mục xuất bản phẩm tham khảo của các tổ chuyên môn trường tiểu học Lan Mẫu;

          Căn cứ vào đề xuất của chuyên môn trường Tiểu học Lan Mẫu về danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng tại nhà trường trong năm học 2021-2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn xuất bản phẩm tham khảo theo đề xuất của chuyên môn trường tiểu học Lan Mẫu để đưa vào làm tài liệu phục vụ việc dạy và học trong năm học 2021-2022 (có Danh mục xuất bản phẩm tham khảo lựa chọn kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu 01 năm (12 tháng) kể từ ngày 01/9/2021.

Điều 3. Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, giáo viên, kế toán nhà trường; các bậc phụ huynh và các em học sinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                               HIỆU TRƯỞNG                              

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.   

                                                                              Lương Văn Quảng

 

 

DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM THAM KHẢO

Sử dụng trong Trường Tiểu học Lan Mẫu, năm học 2021-2022

( Ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-THLM ngày 01/9/2021)

 

TT

Khối (lớp)

Tên XBP Tham khảo

Tác giả

Nhà xuất bản

1

1

 

 - Luyện viết đúng, viết đẹp Lớp  1 , 2 tập 1+ 1 tập 2             

Nguyễn Việt An

NXB H.Nội

2

-  Luyện tập Toán 1 tập 1 +1 tập 2

Nguyễn Việt An

NXB H.Nội

3

- Cùng em ôn luyện môn Toán lớp 1 - Quyển 1

Phạm Thị Dân - Lại Vân Thu

ĐHSP TP.HCM

4

- Cùng em ôn luyện môn Toán lớp 1 - Quyển 2

Phạm Thị Dân - Lại Vân Thu

ĐHSP TP.HCM

5

- Cùng em ôn luyện môn Tiếng Việt lớp 1 - Quyển 1

Phạm Thị Dân - Lại Vân Thu

ĐHSP TP.HCM

6

- Cùng em ôn luyện môn Tiếng Việt lớp 1 - Quyển 2

Phạm Thị Dân - Lại Vân Thu

ĐHSP TP.HCM

7

2

-  Luyện tập Toán 2  tập 1 + 2  tập 2       

Nguyễn Việt An - Nguyễn Hải

NXB ĐHSP

8

- Luyện tập Toán 1 tập 1 +1 tập 2

Nguyễn Việt An - Nguyễn Hải

NXB ĐHSP

9

- Cùng em ôn luyện môn Toán lớp 2 - Quyển 1

Phạm Thị Dân - Lê Thị Hồng Gấm - Lại Vân Thu

ĐHSP TP.HCM

10

- Cùng em ôn luyện môn Toán lớp 2 - Quyển 2

Phạm Thị Dân - Lê Thị Hồng Gấm - Lại Vân Thu

ĐHSP TP.HCM

11

- Cùng em ôn luyện môn Tiếng Việt lớp 2 - Quyển 1

Phạm Thị Dân - Lê Thị Hồng Gấm - Lại Vân Thu

ĐHSP TP.HCM

12

- Cùng em ôn luyện môn Tiếng Việt lớp 2 - Quyển 2

Phạm Thị Dân - Lê Thị Hồng Gấm - Lại Vân Thu

ĐHSP TP.HCM

13

3

- Luyện tập Toán 3,  tập1 + tập 2 (Hiện hành)

Vũ V. Dương - Đỗ T. Đạt - Nguyễn M. Lê

NXB ĐHSP

14

- Luyện tập  Tiếng Việt 3, tập1 + tập 2 (Hiện hành)

Lê N. Điệp - Minh Phương - Đào T. Thi

NXB ĐHSP

15

- Phiếu ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh theo tuần môn Toán lớp 3 - Học kì 1

Đào Cẩm Vân - Đỗ Thị Hòa - Lại Vân Thu

ĐHSP TP.HCM

16

- Phiếu ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh theo tuần môn Toán lớp 3 - Học kì 2

Đào Cẩm Vân - Đỗ Thị Hòa - Lại Vân Thu

ĐHSP TP.HCM

17

- Phiếu ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh theo tuần môn Tiếng Việt lớp 3 - Học kì 1

Đào Cẩm Vân - Đỗ Thị Hòa - Lại Vân Thu

ĐHSP TP.HCM

18

- Phiếu ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh theo tuần môn Tiếng Việt lớp 3 - Học kì 2

Đào Cẩm Vân - Đỗ Thị Hòa - Lại Vân Thu

ĐHSP TP.HCM

19

4

- Luyện tập Toán  4 , tập1 + tập 2 (Hiện hành)

Vũ V. Dương - Đỗ T. Đạt - Nguyễn M. Lê

NXB ĐHSP

20

- Luyện tập  Tiếng Việt 3, tập1 + tập 2 (Hiện hành)

Lê N. Điệp - Minh Phương - Đào T. Thi

NXB ĐHSP

21

- Tiếng Anh lớp 4 - sách bài tập

Hoàng Văn Vân (Tổng CB)

NXBGDVN

22

- Phiếu ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh theo tuần môn Toán lớp 4 - Học kì 1

Đào Cẩm Vân - Đỗ Thị Hòa - Lại Vân Thu

ĐHSP TP.HCM

23

- Phiếu ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh theo tuần môn Toán lớp 4 - Học kì 2

Đào Cẩm Vân - Đỗ Thị Hòa - Lại Vân Thu

ĐHSP TP.HCM

24

- Phiếu ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh theo tuần môn Tiếng Việt lớp 4 - Học kì 1

Đào Cẩm Vân - Đỗ Thị Hòa - Lại Vân Thu

ĐHSP TP.HCM

25

- Phiếu ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh theo tuần môn Tiếng Việt lớp 4 - Học kì 2

Đào Cẩm Vân - Đỗ Thị Hòa - Lại Vân Thu

ĐHSP TP.HCM

26

- Tiếng Anh lớp 4/2 - (sách Giáo khoa không đĩa )

Hoàng Văn Vân (Tổng CB)

NXBGDVN

27

5

- Luyện tập Toán  5 , tập 1 + tập 2 (Hiện hành)

Vũ V. Dương - Đỗ T. Đạt - Nguyễn M. Lê

NXB ĐHSP

28

- Luyện tập  Tiếng Việt 3, tập1 + tập 2 (Hiện hành)

Lê N. Điệp - Minh Phương - Đào T. Thi

NXB ĐHSP

29

- Tiếng Anh lớp 5 - sách bài tập

Hoàng Văn Vân (Tổng CB)

NXBGDVN

30

- Phiếu ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh theo tuần môn Toán lớp 5 - Học kì 1

Đào Cẩm Vân - Đỗ Thị Hòa - Lại Vân Thu

ĐHSP TP.HCM

31

- Phiếu ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh theo tuần môn Toán lớp 5 - Học kì 2

 Đào Cẩm Vân - Đỗ Thị Hòa - Lại Vân Thu

ĐHSP TP.HCM

32

- Phiếu ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh theo tuần môn Tiếng Việt lớp 5 - Học kì 1

 Đào Cẩm Vân - Đỗ Thị Hòa - Lại Vân Thu

ĐHSP TP.HCM

33

- Phiếu ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh theo tuần môn Tiếng Việt lớp 5 - Học kì 2

 Đào Cẩm Vân - Đỗ Thị Hòa - Lại Vân Thu

ĐHSP TP.HCM

 

 

Nguồn: Trường Tiểu học Lan Mẫu
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 10
Tháng 11 : 129
Năm 2021 : 2.655